Các điều khoản

SỬ DỤNG WEBSITE

Mục đích sử dụng Website và nội dung

  • Không sử dụng website vào bất kỳ muc đích, hình thức nào vi phạm pháp luật,
  • Tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước về sử dụng Internet và các điều khoản quy định của Nhà nước về biện pháp và trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh quốc gia trong hoạt động Internet tại Việt Nam.
  • Không được sử dụng Website để gây rối trật tự xã hội, tổn hại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp,
  • Chịu trách nhiệm về tính chính xác thực hiện của các thông tin đăng tải của mình. Tuân thủ các quy định của Pháp luật về sở hữu công nghiệp và bản quyển.